Menu
Zavřít

Media

Podporujeme zájem médií o orientaci ve složitějších otázkách
práva a fungování justice. Poskytneme vám základní právní informace
i odborná stanoviska k aktuálním kauzám. To neplatí v oblastech mimo
naši specializaci a v případech, kde jsme vázáni mlčenlivostí.

Zpět na media
12.01.2012

Trestní odpovědnost právnických osob založena

Dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob. Právnické osoby jsou od tohoto data odpovědné za trestné činy spáchané jejich jménem, v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti, jedna- li tak

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,

b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a),

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň

jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů

Zákon uvádí výčet více než 70 trestných činů, za jejichž spáchání je právnická osoba trestně odpovědná. V souvislosti s insolvenčním řízením se jedná zejména o trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle ustanovení § 254 trestního zákoníku.

Právnické osobě mohou být uloženy následující tresty:    

a) zrušení právnické osoby,

b) propadnutí majetku,

c) peněžitý trest,

d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,

e) zákaz činnosti,

f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním

řízení nebo ve veřejné soutěži,

g) zákaz přijímání dotací a subvencí,

h) uveřejnění rozsudku.

Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost těchto fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku